ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

0
16

Συνεδριάζει σήμερα στις 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος)   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (Φο.Δ.Σ.Α.)

 1. Απολογισμόςέτους2019 καιΠρογραμματισμόςέτους2020 τουΦο.Δ.Σ.Α. ΣτερεάςΕλλάδαςΑ.Ε. μεβάσητοΠεριφερειακόΣχέδιοΔιαχείρισηςΑποβλήτωνΣτερεάς.

ΘέματαΓενικά

 1. ΕξέτασηαιτήματοςεργαζομένωνστοΠρόγραμμα“HOTSPOT” (β’ κύκλο) – Πρόσκληση9/17, γιατηνσυνομολόγησηκάλυψηςπάγιωνκαι  διαρκώναναγκών.
 2. ΠαραχώρησητηςχρήσηςτηςαίθουσαςτουΔημοτικούΣυμβουλίουστοΕπιμελητήριοΕικαστικώνΤεχνώνΕλλάδοςγιατηνσύσκεψητωνμελώντουστις8 Μαρτίου
 3. ΣυζήτησηκαιλήψηαπόφασηςπερίαδελφοποίησηςτουΔήμουΘηβαίωνμετοΔήμοΣπάρτηςκαιτοΔήμοΑλιάρτου-Θεσπιέων.

ΘέματαΤμήματοςΕσόδων

 1. Λήψηαπόφασηςγιατησυγκρότησηεπιτροπώνπαραλαβήςπρομηθειώνκαιυπηρεσιώνπουαφορούντοέτος2020,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουάρθρου221 τουΝ.4412/2016 (θέμααπόαναβολή).

Εισηγητής: Γ.Καλατζή, ΠροϊσταμένηΤμ.Εσόδων

 1. ΣυγκρότησηεπιτροπήςσυμβιβαστικήςεπίλυσηςφορολογικώνδιαφορώντουΔήμουΘηβαίωνγιατοέτος

Εισηγητής: Γ.Καλατζή, ΠροϊσταμένηΤμ.Εσόδων

 

 

ΘέματαΤεχνικώνΥπηρεσιών

 1. Έγκριση1ουΑνακεφαλαιωτικούΠίνακατουέργουμετίτλο: «ΔημοτικήοδοποιίαΔ.Ε. Πλαταιών».

Εισηγητής: Μαρ.Παγώνη, Πολ.Μηχ/κόςΤ.Ε.

 1. Έγκρισητου1ουΑνακεφαλαιωτικούΠίνακαγιατοέργο: «ΔημοτικήΟδοποιίαΔ.Ε. Θίσβης»

Εισηγητής: Μαρ.Παγώνη, Πολ.Μηχ/κόςΤ.Ε.

 

 1. Έγκρισηχορήγησηςπαράτασηςπροθεσμίαςεκτέλεσηςτουέργουμετίτλο: «ΑποπεράτωσηχώρωνταφήςνεκροταφείουΒαγίων(Α’ φάση)».

Εισηγητής: Παρ.Θεοδοσιάδης, Πολ.Μηχ/κός.

 

 1. Έγκρισημελέτηςκαιεπιλογήτουτρόπουανάθεσηςγιατηνυλοποίησητουυποέργου1: Μελέτεςωρίμανσηςγιατηνπράξη: «ΒελτίωσηκτιρίουπαλαιούνοσοκομείουγιαδημιουργίαΚέντρουΤουριστικήςΠροβολήςγιατηνΠολιτιστικήΚληρονομιάτηςΘήβας».

Εισηγητής: Παν.Βαρσάμης, Πολ.Μηχ/κόςΔ.Θηβαίων

 

 1. Έγκρισηάδειαςεισόδου– εξόδουσεγήπεδοιδιοκτησίαςΔημητρίουΘ.Μπάκα, ΔημητρίουΠ.Μπάκα, ΑπόστολουΠ.ΜπάκακαιΑθανασίουΠ.Μπάκα, στηθέση«ΚΑΖΙ» τηςΔ.Κ. ΘήβαςτουΔήμουΘηβαίων.

Εισηγητής: Παρ.Θεοδοσιάδης, Πολ.Μηχ/κόςΔ.Θηβαίων

 

 1. Λήψηαπόφασηςγιατονορισμόεπιτροπήςπροσωρινήςκαιοριστικήςπαραλαβήςτουέργουμετίτλο: «ΒελτίωσηδημοτικώνοδώνΔήμουΘηβαίων2015»

Εισηγητής: Αν.ΔημητριάδουΠολ.Μηχ/κός

 

ΘέματαΠολεοδομίας

 1. ΛήψηαπόφασηςγιατηναπευθείαςαγοράακινήτουιδιοκτησίαςΓεωργίαςΟικονόμου, τοοποίοβρίσκεταιστηθέση«Κολωνάκι» μεταξύτωνΟ.Τ. 251-248 στηΘήβακαιέγκρισητουπρακτικούκαθορισμούτηςαξίαςαυτούαπότηνορισθείσαΕκτιμητικήΕπιτροπή.

Εισηγητής: Αθ.Αντωνίου, αρμόδιαυπ/λοςΤμ.Εσόδων, Περιουσίας, Προμηθειών& ΥπηρεσιώντουΔήμου.

 

 1. ΣυζήτησηκαιλήψηαπόφασηςγιατηναπευθείαςαγοράτμήματοςιδιοκτησίαςΓηροκομείουΟΧΕΚΘήβας, στοΟ.Τ. 174α, σεσυμμόρφωσητηςυπ’ αριθ. 71/2007 απόφασηςτουΔιοικητικούΠρωτοδικείουΘήβαςκαιορισμόςΕπιτροπήςγιατονκαθορισμόαξίαςτουρυμοτομούμενουακινήτου. (πλειοψηφία2/3 τωνμελώντουΔ.Σ.).

Εισηγητής: Επ.ΧρυσικόςΔ/νστηςΥΔΟΜ– Σωτ.ΚάστιζαΠροϊσταμένηΤμήματος.

 

 1. ΈγκρισηγιατηναπευθείαςαγοράτριώνακινήτωνστηνοδόΣμύρνηςκαιτριώνοικοπέδωνστηνοδόΠλάτωνοςστοΣυνοικισμόΘήβας, μεσκοπότηδημιουργίαΠολιτιστικούΚέντρουκαιΠλατείαςκαιΠαιδικήςΧαράςκαιορισμόςεκτιμητικήςεπιτροπήςτηςαξίαςαυτών(πλειοψηφία2/3 τωνμελώντουΔ.Σ.).

Εισηγητής: Επ.ΧρυσικόςΔ/νστηςΥΔΟΜ– Σωτ.ΚάστιζαΠροϊσταμένηΤμήματος.

 

 1. ΛήψηαπόφασηςγιατηναπευθείαςαγοράτμήματοςιδιοκτησίαςΖωήςΧριστοδούλουμεταξύτουΟ.Τ. 328 καιτηςεκτόςσχεδίουπεριοχήςδυτικότερα, σεσυμμόρφωσητηςυπ’αριθ. 578/2017 απόφασηςτουΔιοικητικούΠρωτοδικείουΛιβαδειάς(πλειοψηφία2/3 τωνμελώντουΔ.Σ.).

Εισηγητής: Επ.ΧρυσικόςΔ/νστηςΥΔΟΜ– Σωτ.ΚάστιζαΠροϊσταμένηΤμήματος.

 

ΘέματαΤμήματοςΠρογραμματισμού

 1. Αποδοχήτηςτροποποίησηςαπόφασηςένταξηςτηςπράξης: «ΕνεργειακήαναβάθμισηκλειστούΔημοτικούΓυμναστηρίουΔήμουΘηβαίων«ΑνδρέαςΕρρίκοςΧατζόπουλος» μεΚωδικόΟΠΣ: 5029479 στοπλαίσιοτουΕπιχειρησιακούπρογράμματος«ΥποδομέςΜεταφορών, Περιβάλλον& ΑειφόροςΑνάπτυξη2014-2020».

Εισηγητής: Αικ.Θαλάσση, ΠροϊσταμένηΤμ.Προγραμματισμού

 

 1. Υποβολήπρότασηςσυγχρηματοδότησηςτηςπράξηςμετίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΧΩΡΙΣΤΗΣΣΥΛΛΟΓΗΣΑΣΤΙΚΩΝΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝΣΤΟΔΗΜΟΘΗΒΑΙΩΝ» στοπλαίσιοτουΆξοναΠροτεραιότητας14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΚΑΙΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗΤΗΣΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣΧΡΗΣΗΣΤΩΝΠΟΡΩΝ(ΤΣ)» τουΕΠ «ΥποδομέςΜεταφορών, ΠεριβάλλονκαιΑειφόροςΑνάπτυξη2014-2020».

Εισηγητής: Αικ.Θαλάσση, ΠροϊσταμένηΤμ.Προγραμματισμού.

 

 1. ΣυζήτησηκαιλήψηαπόφασηςγιατηναναγκαιότητασύναψηςσύμβασηςπαροχήςυπηρεσιώντεχνικήςυποστήριξηςτουΔήμουΘηβαίωνλόγωαντικειμενικήςαδυναμίαςτηςυπηρεσίας.

Εισηγητής: Αικ.Θαλάσση, ΠροϊσταμένηΤμ.Προγραμματισμού.

 

ΘέματαΑυτοτελούςΤμήματοςΔημοτικήςΑστυνομίας

 1. Λήψηαπόφασηςγιατηνκατ’ εξαίρεσηεφαρμογήπενθήμερηςεργασίαςκαιλειτουργίαςσε24ωρηβάσηκαιγιαόλεςτιςημέρεςτουμήνα, τωνυπαλλήλωντουΑυτοτελούςΤμήματοςΔημοτικήςΑστυνομίαςτουΔήμουΘηβαίων.

Εισηγητής: Ιωάν.Καγιούλης, αν.ΠροϊστάμενοςΔημοτ.Αστυνομίας

 

ΘέματαΟικονομικούΤμήματος

 1. Αποδοχήπίστωσηςποσού218,75€ απότοΥΠ.ΕΣ. πουαφοράπρόστιμαΚ.Ο.Κ. τοχρονικόδιάστημααπό4/11/2019 έωςκαι2/1/2020 (Χρηματ. Εντολή245/2020).

Εισηγητής: Περ. Σιαμπάνης, ΠροϊστάμενοςΤμ. Προϋπολογισμού

 1. Αποδοχήπίστωσηςποσού830,00€ απότοΥΠ.ΕΣ. πουαφοράτην«Κάλυψηλειτουργικώνδαπανώνσχολείωνέτους2020- α΄κατανομή» (Χρηματ. Εντολή7564/2020).

Εισηγητής:  Περ. Σιαμπάνης, ΠροϊστάμενοςΤμ. Προϋπολογισμού

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here