Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Ερώτηση για τις «Προγραμματικές συμβάσεις Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με Δήμους Αιγειαλείας και Δυτικής Μάνης»

0
38

H Βουλετής Βοιωτίας κα Γιώτα Πούλου κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) νομού Φωκίδας και τις Προγραμματικές συμβάσεις που υπέγραψε ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με τους Δήμους Αιγειαλείας και Δυτικής Μάνης για την μεταφορά 9.000 τόνων σύμμεικτων απορριμάτων σε διάστημα δύο ετών.

Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της τόνισε: Το είδος των απορριμάτων μετατρέπει τον ΧΥΤΥ Φωκίδας σε ΧΥΤΑ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων χωρίς πρότερη επεξεργασία), γενονός που έρχεται σε αντίθεση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει προκασλέσει τις εύλογες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ελαιώνα. Πολύ περισσότερο αντίκειται στον αναθεωρημένο Πε.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας που προβλέπει την αντίθετη κατεύθυνση, δηλ. τη μετατροπή ακόμα και των υπαρχόντων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας σε ΧΥΤΥ.

Επιπλέον, η επιβάρυνση του ΧΥΤΥ Φωκίδας με αυτή την ποσότητα απορριμάτων, ξεπερνά τη δυνατότητα απορρόφησης του ΧΥΤΥ Φωκίδας και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Πολύ περισσότερο πουη καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας του (μόλις ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία) και εκ τούτου ο περιορισμός της διάρκειας εκτέλεσης των συμβάσεων, επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Η ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν ο τομεάρχης Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος και  άλλοι 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά τον έλεγχο της νομιμότητας της αλλαγής χρήσης του ΧΥΤΥ Φωκίδας, των Προγραμματικών συμβάσεων και της τήρησης των αρχών της αναλογικότητας και της εγγύτητας.

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

 

 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

 

Θέμα: «Προγραμματικές συμβάσεις Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

με Δήμους Αιγειαλείας και Δυτικής Μάνης»

 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο, η διαχείριση των απορριμμάτων διέπεται από κανόνες οι οποίοι αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), το οποίο κυρώθηκε με την Πράξη 49 της 15−12−2015, ΦΕΚ 174/15 Δεκεμβρίου 2015  (Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015. Βάσει του Ε.Σ.Δ.Α. συντάχτηκαν τα Περιφερειακά  Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.).

Το Αναθεωρημένο Πε.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας, που εγκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2016 με την αρ. 263/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας/ ΑΔΑ: 7Η4Ξ7ΛΗ-55Μ, συμπεριέλαβε τα σχεδιασμένα έργα από τον Τοπικό Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Φωκίδας: Μονάδα Κομποστοποίησης και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Φωκίδας.

Το αίτημα  χρηματοδότησης είχε υποβληθεί το 2011 από τον Δήμο Δελφών προς την Ειδική Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. 32632/01.12.2011 /4387/09.12.2011 ΕΔΑ), για έργο με τίτλο: “ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ”, για να καλύψει τις ανάγκες των δύο Καλλικρατικών Δήμων του Νομού, με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 40.430 κατοίκους. Το εν λόγω έργο εντάχθηκε το 2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” με κωδικό MIS370720 (ΑΔΑ: ΒΛ937ΛΗ-Α1Δ).

Μετά τη συγχώνευση του τοπικού ΦοΔΣΑ Φωκίδας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Ν. Φωκίδας (ΣΔΑΝΦ), στον «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», υποβλήθηκε πρόταση για αναβάθμιση της Μονάδας Κομποστοποίησης σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία και συμπεριλαμβανόταν στο αναθεωρημένο Π.Ε.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας με δυναμικότητα 10.500 tn/έτος σύμμεικτα και 4.000tn/έτος προδιαλεγμένα.

Το αρχικό έργο του ΧΥΤΥ, μετά από πολλές καθυστερήσεις, πρόκειται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία στις 15 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Δελφών.

Ωστόσο το έργο αναβάθμισης της Μονάδας Κομποστοποίησης σε ΜΕΑ, βρίσκεται ακόμη στη φάση εκπόνησης των μελετών και σε συνδυασμό με την έλλειψη ΚΔΑΥ, είναι σαφές  ότι στο νομό Φωκίδας δεν υπάρχει  η υποδομή για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

Παρόλα αυτά στις 19/02/2020 ο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Αιγιαλείας, διάρκειας 2 ετών, για την αποδοχή 5.000 τόνων «σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας και Υγειονομική Ταφή αυτών στον Χ.Υ.Τ.Υ. Δελφών». (Πρακτικό της Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2020/ΑΔΑ: 6ΗΙΝΩ6Χ-ΚΔ8).

Επίσης, στις 9 Μαΐου 2020, ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Δυτικής Μάνης για την «Αποδοχή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δυτικής Μάνης και Υγειονομική Ταφή αυτών στον Χ.Υ.Τ.Α. Άμφισσας» (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα: 93/2020), για 4.000 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων.

Οι συμβάσεις έχουν διετή διάρκεια και προβλέπουν την μεταφορά συνολικά 9.000 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΥ Δελφών ή ΧΥΤΑ Άμφισσας (!), όπως μετονομάστηκε μεταξύ των δύο συμβάσεων. Με βάση τις προδιαγραφές του ΧΥΤΥ, η προσθήκη 4.500 tnετησίως αντιστοιχεί στο 30% της δυναμικότητάς του και αν συνυπολογισθεί η καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας του, και εκ τούτου ο περιορισμός της διάρκειας εκτέλεσης των συμβάσεων, η επιβάρυνση ξεπερνά το 40% ετησίως.

Η αλλαγή χρήσης του ΧΥΤΥ σε ΧΥΤΑ έρχεται σε αντίθεση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, που προβλέπει ότι πλέον τα απορρίμματα που οδηγούνται στους χώρους τελικής διάθεσης  πρέπει απαραιτήτως να έχουν υποστεί νωρίτερα επεξεργασία, με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και την εν γένει αξιοποίησή τους πριν την ταφή. Ταυτόχρονα αντίκειται στον αναθεωρημένο Πε.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας που προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΥ Φωκίδας και τη μετατροπή των υπαρχόντων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας σε ΧΥΤΥ.

Η αλλαγή του σχεδιασμού από τον «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» στον αναθεωρημένο Πε.Σ.Δ.Α., η μετατροπή δηλαδή τηςΜονάδας Κομποστοποίησης σε ΜΕΑ με δυναμικότητα 10.500 tnσύμμεικτα και 4.000 tnπροδιαλεγμένα, η καθυστέρηση των έργων και η υπογραφή των προαναφερόμενων συμβάσεων, προκάλεσαν την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας και τις αντιδράσεις του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ελαιώνα.

Επειδήη μετατροπή της λειτουργίας του ΧΥΤΥ σε ΧΥΤΑ αντίκειται στην Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.

Επειδήοι υπογραφείσες συμβάσεις προηγούνται της ολοκλήρωσης των έργων και της λειτουργίας τους.

Επειδή η επιβάρυνση με την μεταφορά των 9.000 tnσύμμεικτων, ανεπεξέργαστων απορριμμάτων υπερβαίνει τις  προδιαγραφές της κατασκευής και της λειτουργίας του ΧΥΤΥ και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1) Είναι νόμιμη η αλλαγή χρήσης του ΧΥΤΥ Φωκίδας;

 

2) Είναι νόμιμες οι υπογραφείσες συμβάσεις και τι προτίθεται να κάνει;

 

3) Τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και της εγγύτητας με τις υπογραφείσες συμβάσεις;