Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

0
15

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 16 Νοεμβρίου 2021, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe NetworkHellas.

Εκ μέρους της Περιφέρειας το Πρωτόκολλο υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη  κ. Φάνη Σπανό, και εκ μέρους τουΣυνδέσμου, από την Πρόεδρο κ. Ελένη Κολιοπούλου, σε συνάντηση που πραγματοποίησαν  στα γραφεία της Περιφέρειας.

 

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που επί μακρόν, έχουν αναπτύξει οι δύο Φορείς, μεσκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση της.

Η συνένωση των δυνάμεών τους, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώραδραστηριοποίησή τους, και η από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικάστην επιτάχυνση των στόχων της Ε.Ε. για την μετάβαση προς μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Περιφέρεια, επ’ ωφελεία των πολιτών και των επιχειρήσεων της.

 

Ειδικότερα, αναμένεται να συνεργαστούν σε επιμέρους δράσεις που αφορούν:

 

  • Στηναξιοποίησητωνχρηματοδοτικώνδυνατοτήτωνπουπαρέχονταιαπόευρωπαϊκάκαιεθνικάπρογράμματα, σετομείςτηςοικονομίαςπουχαρακτηρίζονταιαπόεξωστρέφειακαικαινοτομία.
  • Στηνπαροχήέγκαιρηςενημέρωσηςκαιπληροφοριακούυλικούσεευρωπαϊκάθέματα, ευρωπαϊκήνομοθεσία, θέματαπεριφερειακώνπολιτικώνκα.
  • Στηδιοργάνωσηημερίδωνκαιεκπαιδευτικώνσεμιναρίωνσεθέματαεπιχειρηματικότητας, πνευματικήςιδιοκτησίας, ευρωπαϊκώνκαιεθνικώνχρηματοδοτικώνπρογραμμάτων.
  • ΣτηναπόκοινούδιοργάνωσηεκδηλώσεωνσταπλαίσιαΕυρωπαϊκώνΕκστρατειών.
  • ΣτηναύξησητηςεξωστρεφούςεπιχειρηματικήςδραστηριότηταςκαιτηςπροβολήςτωνΜμΕτηςΠεριφέρειαςΘεσσαλίας, τωνπροϊόντωντουςκαιυπηρεσιώντους, σενέεςαγορές.
  • ΣτηνουσιαστικήυποβοήθησητηςεφαρμογήςτηςστρατηγικήςέξυπνηςεξειδίκευσηςτηςΠεριφέρειαςΘεσσαλίας, καθώςκαιτηςδιαδικασίαςεπιχειρηματικήςανακάλυψης.

 

Οι παραπάνω περιγραφόμενες δράσεις αναμένεται να υποστηριχθούν σημαντικά από τη συμμετοχή του ΣυνδέσμουΒιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος στο ,Enterprise Europe  Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύουεπιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από περισσότερους από 700 συνεργαζόμενους φορείς εντός και εκτόςΕυρώπης.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου ναενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

 

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συμπράττουμε με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και επισημοποιούμε με το πρωτόκολλοσυνεργασίας που υπογράψαμε, μια πολυετή συμμαχία.

 

»Κοινός μας στόχος είναι η ενδυνάμωση αυτής της συμμαχίας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και τελικά ημέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος της τοπικήςμας οικονομίας και κοινωνίας».

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ελένη Κολιοπούλου δήλωσε: « Η συνεργασία του Συνδέσμου με την Περιφέρεια Στερεάςείναι δεδομένη και πολυετής και προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις της Στερεάς, αλλά και ευρύτερασε όλο το περιφερειακό οικοσύστημα.

Η υπογραφή του Μνημονίου σήμερα, υποδηλώνει, ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους με κοινέςδράσεις και στόχο τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας τωνεπιχειρήσεων της Περιφέρειας, δεδομένων και των νέων προκλήσεων, άλλα και των ευκαιριών που δημιουργούνται στηνεπόμενη προγραμματική περίοδο.

0  Σύνδεσμος άλλωστε διαχρονικά επενδύει στις συνεργασίες του, με γνώμονα το τρίπτυχο της ισόρροπης ανάπτυξης: οικονομική ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή»

 

Στην τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου συμμετείχαν επίσης, εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -διαδικτυακά- ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Ευάγγελος  Κούκουζας, και  εκ μέρους τουΣυνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ο Αντιπρόεδρος ΔΣ, κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους.